REGULAMIN KONKURSU „NAUCZ SIĘ TWORZYĆ GRY I WYGRAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

Digital Dragons AcademyREGULAMIN KONKURSU „NAUCZ SIĘ TWORZYĆ GRY I WYGRAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

REGULAMIN KONKURSU „NAUCZ SIĘ TWORZYĆ GRY I WYGRAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Naucz się tworzyć gry i wygraj nagrody!” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs potrwa od 9 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą platform Zoom i Facebook. Do wzięcia udziału wymagane są konta w obu serwisach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:

a) zapoznana się z regulaminem Konkursu;

b) posiada konto na platformie Facebook;

c) dokona rejestracji na poszczególne wykłady w ramach Digital Dragons Academy w platformie Zoom w ustalonych terminach w okresie od 9 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku;

d) polubienie profilu Digital Dragons Academy na platformie Facebook;

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób opisanych powyżej (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem Konkursu jest aktywny udział uczestników w zajęciach prowadzonych w ramach Digital Dragons Academy w sezonie 2021/2022. Udział zakłada ze strony uczestników:

a) rejestrację na poszczególne wykłady Digital Dragons Academy w platformie Zoom w ustalonych terminach w okresie od 9 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku;

b) każdorazowo zamieszczenie przez nich merytorycznych komentarzy pod wskazanym postem na profilu Digital Dragons Academy na platformie Facebook; komentarz powinien dotyczyć wskazanego bloku tematycznego i być odpowiedzią na pytanie zadane w treści posta;

c) każdy komentarz nie może przekroczyć limitu 300 słów;

d) każdy komentarz musi zostać zamieszczony najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kolejnego cyklu wykładów;

e) w przypadku komentarzy dotyczących cyklu wykładów „Business i publishing + networking” odbywającego się w dniu 18 czerwca 2022r., muszą one zostać zamieszczone najpóźniej do 30 czerwca 2022r.;

2. Jeśli dane uczestnika podane na platformach Zoom i Facebook różnią się,  uczestnik jest zobowiązany do podania w komentarzu danych osobowych podanych podczas rejestracji na platformie Zoom.

3. Zwycięzcami zostaną ogłoszone dwie (2) osoby wskazane przez Organizatora na podstawie decyzji podjętych wewnętrznie. Oceniane będzie uczestnictwo w każdym wykładzie na podstawie rejestracji na platformie Zoom oraz każdorazowa publikacja merytorycznego komentarza pod wskazanym postem na platformie Facebook. Ostateczna decyzja zostanie podjęta z uwzględnieniem wartości merytorycznej oraz oryginalności tychże komentarzy.

4. Organizator ogłosi zwycięzców najpóźniej do połowy lipca 2022 (tj. 15.07.2022).

5. Nagrodami w konkursie są 2 (dwie) konsole Nintendo Switch v2 Model 2019 NSH006. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród dodatkowych.

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

7. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu tygodnia od zakończenia Konkursu na wskazany przez niego podczas rejestracji na wykłady adres e-mail.

8. Powiadomiony Zwycięzca nagrody powinien potwierdzić wolę przyjęcia nagrody pocztą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres w terminie 3 (trzech) dni od wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu przekazania nagród indywidualnie ze Zwycięzcami.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem i jego promocją przez Organizatora.

2. W Konkursie wezmą udział tylko odpowiedzi uczestników, które będą zawierały powyższe informacje. Wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.