REGULAMIN KONKURSU „NAUCZ SIĘ TWORZYĆ GRY I WYGRAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

Digital Dragons AcademyREGULAMIN KONKURSU „NAUCZ SIĘ TWORZYĆ GRY I WYGRAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

REGULAMIN KONKURSU „NAUCZ SIĘ TWORZYĆ GRY I WYGRAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Naucz się tworzyć gry i wygraj nagrody!” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs potrwa od 5 listopada 2022 roku do 25 czerwca 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą platform Zoom i Facebook. Do wzięcia udziału wymagane są konta w obu serwisach.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:

a) zapoznała się z regulaminem Konkursu;

b) posiada konto na platformie Facebook;

c) dokona rejestracji na poszczególne wykłady w ramach Digital Dragons Academy w platformie Zoom w ustalonych terminach w okresie od 5 listopada 2022 roku do 10 czerwca 2023 roku;

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób opisanych powyżej (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem Konkursu jest aktywny udział uczestników w zajęciach prowadzonych w ramach Digital Dragons Academy w sezonie 2022/2023. Udział zakłada ze strony uczestników:
 2. a) rejestrację na poszczególne wykłady Digital Dragons Academy w platformie Zoom w ustalonych terminach w okresie od 5 listopada 2022 roku do 10 czerwca 2023 roku;
 3. b) każdorazowo zamieszczenie przez nich merytorycznych komentarzy pod wskazanym postem na profilu Digital Dragons Academy na platformie Facebook; komentarz powinien dotyczyć wskazanego bloku tematycznego i być odpowiedzią na pytanie zadane w treści posta;
 4. c) każdy komentarz nie może przekroczyć limitu 300 słów;
 5. d) każdy komentarz musi zostać zamieszczony najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kolejnego cyklu wykładów;
 6. e) w przypadku komentarzy dotyczących cyklu wykładów „Marketing i PR gier + networking” odbywającego się w dniu 10 czerwca 2023r., muszą one zostać zamieszczone najpóźniej do 25 czerwca 2023r.;
 7. Jeśli dane uczestnika podane na platformach Zoom i Facebook różnią się,  uczestnik jest zobowiązany do podania w komentarzu danych osobowych podanych podczas rejestracji na platformie Zoom.
 8. Zwycięzcami zostaną ogłoszone dwie (2) osoby wskazane przez Organizatora na podstawie decyzji podjętych wewnętrznie. Oceniane będzie uczestnictwo w każdym wykładzie na podstawie rejestracji na platformie Zoom oraz każdorazowa publikacja merytorycznego komentarza pod wskazanym postem na platformie Facebook. Ostateczna decyzja zostanie podjęta z uwzględnieniem wartości merytorycznej oraz oryginalności tychże komentarzy.
 9. Organizator ogłosi zwycięzców najpóźniej do połowy lipca 2023 (tj. 14.07.2023).
 10. Nagrodami w konkursie są 2 (dwie) konsole Nintendo Switch v2 Model 2019 NSH006. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
 12. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu tygodnia od zakończenia Konkursu na wskazany przez niego podczas rejestracji na wykłady adres e-mail.
 13. Powiadomiony Zwycięzca nagrody powinien potwierdzić wolę przyjęcia nagrody pocztą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres w terminie 3 (trzech) dni od wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu przekazania nagród indywidualnie ze Zwycięzcami.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Konkursem i jego promocją przez Organizatora.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko odpowiedzi uczestników, które będą zawierały powyższe informacje. Wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. Potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych jest publikacja komentarza pod wskazanym postem na profilu Digital Dragons Academy na platformie Facebook.
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Naucz się tworzyć gry i wygrywaj nagrody!” w ramach Digital Dragons Academy

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU. L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO, informujemy, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, kontakt e-mail: biuro@kpt.krakow.pl,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpt.krakow.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu:
  1. uczestnictwa w konkursie pn. ”Naucz się tworzyć gry i wygrywaj nagrody!” w ramach Digital Dragons Academy,  w tym dokonania rejestracji, administracyjnej obsługi konkursu, przekazania nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Podane danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie,
 5. W zwizku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 6. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 7. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
 8. Usunięcia danych osobowych,
 9. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 11. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt I-VI powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 
 12. Posiaa Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
 13. Odbiocami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. organizatorom i patronom konkursu, dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 14. Dane sobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji konkursu lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane w naszych bazach będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.