REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ SIĘ – ZNAJDŹ PLAKAT I WYGRYWAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

Digital Dragons AcademyREGULAMIN KONKURSU „POKAŻ SIĘ – ZNAJDŹ PLAKAT I WYGRYWAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ SIĘ – ZNAJDŹ PLAKAT I WYGRYWAJ NAGRODY!” W RAMACH DIGITAL DRAGONS ACADEMY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Pokaż się – znajdź plakat i wygrywaj nagrody!” (zwanego dalej Konkursem) jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs potrwa od 25 października 2022 roku do 27 listopada 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą platform Facebook i Instagram. Do wzięcia udziału wymagane jest posiadanie konta w jednym z tych serwisów.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez platformy Facebook i Instagram.

 

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada konto na platformie Facebook lub Instagram
  2. zamieści na swoim profilu dostępne publicznie zdjęcie z własnym wizerunkiem na tle plakatu promocyjnego Digital Dragons Academy, oznaczone hashtagiem #digitaldragonsacademy
 2. Profile Uczestnika na Facebooku lub Instagramie muszą być publiczne, a zdjęcie – widoczne dla każdego.
 3. Każde zdjęcie musi zostać zamieszczone najpóźniej w dzień zakończenia konkursu.
 4. Zdjęcie nie może zawierać treści pornograficznych, rasistowskich, homofobicznych, antysemickich bądź w jakikolwiek inny sposób nawołujących do nienawiści lub godzących w dobre obyczaje i obowiązujące prawodawstwo.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób opisanych powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

 

NAGRODY

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie autor najciekawszego według subiektywnej opinii zespołu Digital Dragons zdjęcia.
 2. Organizator ogłosi zwycięzcę podczas stacjonarnego zjazdu Digital Dragons Academy w Warszawie w dniu 03.12.2022.
 3. Nagrodą w konkursie jest bilet na Digital Dragons Conference 2023. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 4. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu trzech dni od zakończenia Konkursu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook lub Instagram.
 5. Powiadomiony Zwycięzca nagrody powinien potwierdzić wolę przyjęcia nagrody w terminie trzech dni od wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu przekazania nagród indywidualnie ze Zwycięzcami.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest udostępnienie przez Uczestnika Konkursu wizerunku na poczet wykonanego przez siebie zdjęcia i prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 3. Informujemy jednocześnie, iż publikacja zdjęcia w ramach Konkursu oznacza wyrażenie przez Panią/Pana jako uczestnika zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „POKAŻ SIĘ – ZNAJDŹ PLAKAT I WYGRYWAJ NAGRODY!” w ramach Digital Dragons Academy

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU. L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, kontakt e-mail: biuro@kpt.krakow.pl,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpt.krakow.pl,
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu:
  1. uczestnictwa w konkursie pn. „Pokaż się – znajdź plakat i wygrywaj nagrody!” w ramach Digital Dragons Academy,  w tym dokonania rejestracji, administracyjnej obsługi konkursu, przekazania nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Podane danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie,
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 6. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 7. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
 8. Usunięcia danych osobowych,
 9. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 11. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt I-VI powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. organizatorom i patronom konkursu, dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji konkursu lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane w naszych bazach będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.